v.l. OB Thomas Geisel, Dirk Jansen BUND, Bernhard Kamp NABU, Herry Rubarth UZD e.V.